Stemverklaring referendum associatie Oekraïne

Referendum associatieverdrag Oekraïne 

Bij lezing van de eerste bladzijden van de tekst van de associatieovereenkomst  tussen de Europese Unie en de Oekraïne wordt het de lezer duidelijk dat het niet alleen zomaar om een handelsverdrag is, zoals tussen de EU en veel andere landen bestaat, en geruststellend door vooraanstaande EU-bestuurders wel wordt gesuggereerd, maar dat het integendeel gericht is op een toekomstig volledig lidmaatschap van de Oekraïne bij de EU. Vooralsnog is dat een brug te ver. Om deze overeenkomst van kracht te doen zijn heeft het ratificatie van alle EU-lidstaten nodig, ook van Nederland. Vandaar dat dit referendum een reële betekenis heeft. 

(als annex is onder de tekst van het eerste artikek met de doelstellingen bijgevoegd)

Hulp aan Oekraïne OK, maar geen associatie in deze vorm. De EU heeft nog steeds als hoofddoelstellingen welvaart en veiligheid voor de lidstaten. Er moeten wel grote belangen mee gemoeid zijn, wil dit associatieverdrag daarin passen.

Dat geldt natuurlijk ook voor de sancties op de handel van en met Rusland in verband met de annexatie van de Krim. Dat kost alleen maar geld en Europa heeft er geen belang bij. Het is wat vreemd in het licht van de eeuwigdurende discussies over de kosten van lidstaat Griekenland, waarbij min of meer voetstoots de VS werden gevolgd, die de kosten van handelsbelemmeringen nauwlijks dragen. In het Engels heet zoiets ,,moral hazard” (beslissing met het verborgen doel dat het nadeel bij een ander ligt).

 De Nederlandse politici hadden zich ook nooit met de Oekraïense binnenlandse aangelegenheden moeten bemoeien. Dat was onnadenkend, niemand was er mee gebaat en de tweedracht in het land werd er alleen maar door bevorderd.

 Het raadgevend referendum en de negatieve reacties die het opwekt maken duidelijk dat men de gewijzigde geopolitieke verhoudingen nog onvoldoende onderkent, laat staan wil erkennen, hetgeen eigenlijk nodig zou zijn om tot een reële oplossing voor de Oekraïne te komen. Toch zou het debat voorafgaande aan het raadgevend referendum juist hierop gericht moeten zijn.

 De geo-politieke verhoudingen zijn inmiddels ook dusdanig in het voordeel van Poetin veranderd, dat het eens temeer van belang is hier extra rekening mee te houden. D.w.z. overspeel als EU je hand niet door Poetin in ,,zijn achtertuin” al te zeer voor het hoofd te stoten en de Oekraïne blij te maken met een associatieverdrag, dat niet veel meer kan worden dan een dooie mus?

 Beter een gezamenlijk realistisch wederopbouwplan van en voor Oekraïne, als een vervolg-accoord, waaraan zowel Rusland als EU een bijdrage kunnen leveren. Een hoogwaardig geopolitiek compromis voor de Oekraïne is beter dan een eenzijdig associatieverdrag met de EU, dat Rusland, zeker nu, nooit zal accepteren.

 De Oekraïners zijn nu naar de stembus gegaan voor de lokale-, de regionale en de burgemeestersverkiezingen. Dat geldt nog niet voor de conflictgebieden in het zuidoosten. De machthebbers in Kiew realiseren zich vermoedelijk niet dat hun macht in feite bereikt is via een putsch, en voor velen in het land en zeker in de oostprovincies niet gelegitimeerd is.

 Daarom is het maar de vraag of het wel zo vestandig is om een associatieverdrag af te sluiten met een ,,regering’’ waarvan de legitimatie fragwürdig is. Met een land waarin een ware burgeroorlog is. Het betekent ook partijkiezen in de binnenlandse aangelegenheden van dat land. In ieder geval is het geen aanbeveling. Er moeten wel grote belangen voor de EU mee gemoeid zijn om dit associatieplan door te zetten. Het is een arm land. De handelsvoordelen voor de EU kunnen nooit groot zijn. Hulp OK, maar geen associatie.  

Artikel 1 Doelstellingen van Associatie met de Oekraïne

 
Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. Deze associatie heeft ten doel:

  1. 
geleidelijke toenadering tussen de partijen te bewerkstelligen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe en geprivilegieerde banden, en de associatie van Oekraïne met het EU-beleid en de deelname aan programma’s en agentschappen te vergroten;
  2. 
een passend kader voor een versterkte politieke dialoog tot stand te brengen over alle zaken van wederzijds belang;
  3. 
vrede en stabiliteit te bevorderen, bewaren en versterken, zowel op regionaal als op internationaal niveau, in overeenstemming met de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en van de Slotakte van Helsinki van 1975 van de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa en met de doelstellingen van het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 1990;
  4. 
de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelsruimte als bepaald in titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze Overeenkomst, en de inspanningen van Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te voltooien, onder meer door de wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving;
  5. 
de samenwerking te versterken op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, om zo de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te versterken;
  6. 
de voorwaarden te scheppen voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang.

 Geplaatst 29-10-2015; gewijzigd 25 -01-2016; doelstellingen toegevoegd 22 -03-2016